THÔNG BÁO- CHÀO GIÁ CĂNG TIN 10.03.2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

  1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ thực hiện căng tin, cửa hàng tiện ích
  2. Phạm vi cung cấp: các thiết bị dùng để thực hiện căngtin, bàn ghế, nhân lực thực hiện của nhà thầu.
  3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
  4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  5. Địa điểm thực hiện: số 146 An Bình, phường 7, Quận 5, TP.HCM.
  6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng kể từ ngày ký
  7. Yêu cầu về chào giá: chào giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển và các yêu cầu khác của Bệnh viện.
  8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16h30 ngày 14/3/2023 (Thứ ba) hoặc đến khi Bệnh viện nhận đủ báo giá theo quy định.
  9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá : Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng HCQT  số 146 An Bình, phường 7, Quận 5, TP.HCM, CN. Tiên.
  10. Yêu cầu khác: Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên , đóng dấu) theo mẫu đính kèm hoặc mẫu của công ty;

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (nếu có);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực hoặc ký từ năm 2022 trở về sau hoặc thông báo trúng thầu (nếu có);

Lưu ý: các công ty có thể đến khảo sát mặt bằng, diện tích căngtin, cửa hàng tiện ích để có cơ sở chào giá phù hợp.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:                                  – Như trên;           – Lưu: VT, HCQT;            (ĐLTT.03b).TUQ.GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đã ký   Vũ Minh Đức