Thông báo về việc Công bố kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam

Căn cứ biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022 ngày 09/03/2023 của Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa An Bình thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện bệnh viện như sau

Việc kiểm tra, đánh giá tại bệnh viện nhằm tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng, để cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và mang lại sự hài lòng cao nhất có thể cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội đất nước.. Từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện trong thời gian tới,