THÔNG BÁO MỜI THẦU – GÓI THẦU THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG ĐIỀU TRỊ

Bệnh viện An Bình đang có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu “Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị ” (Thuộc kế hoạch Mua sắm thuốc năm 2021 – 2022 (lần 2)) Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh

THÔNG BÁO MỜI THẦU – GÓI THẦU THUỐC GENERIC

Bệnh viện An Bình đang có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu “Gói thầu thuốc Generic” (Thuộc kế hoạch Mua sắm thuốc năm 2021 – 2022 (lần 2)). Kính mời các nhà thầu, đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia.