THÔNG BÁO MỜI THẦU MUA SẮM BÌNH DẪN LƯU MÀNG PHỔI, KIM CHÂM CỨU, BỘ HÚT ĐÀM KÍN CÓ CATHETER MOUNT, QUẢ LỌC THẬN BỔ SUNG, PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN AN BÌNH

TẢI VỀ _Thông báo mời thầu