LỄ BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN AN BÌNH

Căn cứ Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phân công phụ trách lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện các giao dịch tài chính và thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Bệnh viện An Bình (Hạng I) trực thuộc Sở Y tế.
Căn cứ Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện An Bình (Hạng I) trực thuộc Sở Y tế.
Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2020, Bệnh viện An Bình Tổ chức lễ ban giao Giám đốc Bệnh viện An Bình.

Buổi lễ đã diễn ra thành công với sự có mặt chứng kiến của bà NGUYỄN THỊ MINH KHANH – PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ SỞ Y TẾ và ông LÊ VĂN TUẤN – PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH SỞ Y TẾ