Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Căn cứ Công văn số 5256/CATP-PC06 ngày 04/10/2023 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền các nội dung liên quan xóa đăng ký thường trú theo quy định Luật cư trú năm 2020.