Hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới (08/5/2024)

Ngày Thalassemia Thế giới năm 2024 với chủ đề: “Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt”