Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng tại Cuộc họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện quý III năm 2020

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp ngày 03 tháng 09 năm 2020 của Hội đồng quản lý chất lượng về việc họp Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện quý III năm 2020;

Căn cứ tình hình thực tế của bệnh viện,

Sau khi nghe báo cáo của phòng Quản lý chất lượng và các ý kiến đóng góp từ các thành viên của hội đồng, Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện có kết luận như sau:

Ghi nhận điểm tự kiểm tra của HĐQLCLBV 6 tháng đầu năm là 3,54 điểm.

Mục tiêu đề ra: Tập thể bệnh viện cùng cố gắng thực hiện tốt các tiêu chí QLCL sao cho điểm kiểm tra QLCL cuối năm 2020 bằng hoặc cao hơn so với điểm năm 2019 (3,60 điểm).

Cụ thể:

 1. Giao phòng Tổ chức cán bộ
 2. Tiêu chí C4.1: Rà soát và bổ nhiệm lại 1 số vị trí của khoa KSNK sẽ hoàn thành vào cuối năm.
 3. Tiêu chí E2.1: Phối hợp với phòng Điều dưỡng và khoa Nhi điều động cử nhân sự về khoa nhi cho phù hợp với tiêu chí đặt ra.
 4. Giao phòng Kế hoạch tổng hợp
 5. Tiêu chí C2.2: Phải có kế hoạch sắp xếp hồ sơ bệnh án theo đúng quy định, thời gian cụ thể hoàn thành trong bao lâu, đề xuất nhân lực phù hợp theo kế hoạch đề ra.
 6. Tiêu chí E2.1: Xem lại việc làm vệ tinh cho bệnh viện nhi đồng 1 để có bác sĩ chuyên khoa nhi đến hỗ trợ.
 7. Rà soát lại danh mục kỹ thuật cho phù hợp đối với bệnh viện hạng 1.
 8. Giao phòng Hành chính quản trị

Tiêu chí A3.1: Phát động phong trào mảng xanh bệnh viện. Phối hợp với các khoa phòng tận dụng diện tích để trồng 1 số chậu hoa, cây cảnh tại khoa/phòng.

 • Giao phòng Công nghệ thông tin

Rà soát và cải tiến phần mềm phù hợp với tiêu chí quản lý chất lượng.

 • Giao khoa Dinh dưỡng
 • Tiêu chí 7.2: Phối hợp với phòng HCQT, thực hiện dọn vệ sinh lại căn tin để có không gian cho nhân viên ăn, uống.
 • Ký hợp đồng với công ty dịch vụ cung cấp suất ăn cho nhân viên,…
 • Phối hợp phòng TCCB sắp xếp 1 nhân sự phù hợp phụ trách hoạt động của căn tin.
 • Giao khoa Dược

Rà soát lại nắm vững tất cả các Thông tư về dược, quản lý xuất nhập tồn kho.

 • Chỉ đạo chung
 • Đề nghị quản lý khoa/phòng triển khai lại nội dung cuộc họp này cho toàn bộ nhân viên khoa/phòng mình nắm rỏ và thực hiện.
 •  Đề nghị quản lý khoa/phòng phối hợp, tạo điều kiện cho thành viên trong mạng lưới QLCL (hiện là nhân viên tại khoa/phòng) thực hiện tốt các công tác liên quan đến QLCL sao cho đạt hiệu quả so với mục tiêu đề ra.

Phòng Quản lý chất lượng thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện để các khoa/phòng, đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận: Ban Giám đốc;Thành viên HĐQLCLBV;Lưu: QLCL (MTP/02b).    TM. HĐQLCLBV CHỦ TỊCH (Đã ký)