Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Các gói thầu tư vấn thuộc dự toán “Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên môn của

Bệnh viện An Bình năm 2023″