PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Giám đốc Bệnh viện An Bình, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

Tổng số viên chức và người lao động tại Phòng Tổ chức Cán bộ là 08 người, trong đó:

– Trưởng phòng: BS. CKI. Nguyễn Lim Loan

– Tổ chức Cán bộ gồm 07 nhân sự, trong đó: 01 Thạc sĩ, 05 trình độ Đại học, 01 hệ Trung học

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
  2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
  3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
  4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
  5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
  6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
  7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
  8. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.
  9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ban Giám đốc giao.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện
– Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.
– Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình Giám đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện:
– Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối viên chức, người lao động, và người bệnh trong bệnh viện.
– Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.
– Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
– Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết.
– Thực hành cấp chứng chỉ hành nghề.
– Thực hiện các đề tài thử nghiệm đa trung tâm.

thanh tich PTC (2)
thanh tich PTC (5)
thanh tich PTC (6)
thanh tich PTC (4)
thanh tich PTC (3)
thanh tich PTC (1)

– Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2019 cho các tập thể thuộc Sở Y tế

– Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì có Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2014 – 2015) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

– Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vì có Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2016 – 2017) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

[/row]

CÁC CHUYÊN KHOA

+ KHOA NỘI HÔ HẤP

+ KHOA NỘI NHIỄM

+ KHOA NỘI TIÊU HÓA

+ KHOA NỘI THẦN KINH

+ KHOA NGOẠI

+ KHOA PHỤ SẢN

+ KHOA MẮT

+ KHOA RĂNG HÀM MẶT

+ KHOA TAI MŨI HỌNG

+ KHOA YHCT – VLTL

+ KHOA PTGMHS

+ KHOA PTTHTM

+ KHOA CĐHA

+ KHOA XÉT NGHIỆM

+ KHOA DINH DƯỠNG

+ KHOA KSNK

+ KHOA DƯỢC