CỔNG THÔNG TIN SỞ Y TẾ

  • V/v cập nhật “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát” (phiên bản 2.0) – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 02/06/2020

  • Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh ung bướu (Ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BYT ngày 01/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 29/05/2020

  • Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 29/04/2020

  • V/v ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 23/04/2020

  • V/v tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra – Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh 17/04/2020