Thông báo mời chào giá : Mua sắm các loại hóa chất sử dụng năm 2023-2024 và các loại vật tư y tế – hóa chất bổ sung sử dụng năm 2023

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN AN BÌNH Số: 213/TB-BVAB V/v mời chào giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2023 THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Chuyên mục đăng

Thông báo mời chào giá: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao – hóa chất cấp thiết bổ sung sử dụng năm 2023

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu) Bệnh viện An Bình kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau: + Thư chào giá, bảng báo giá của

Chuyên mục đăng