THÔNG BÁO CHÀO GIÁ GÓI THẦU THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI LÂY NHIỄM NĂM 2024

TẢI VỀ: CHAT THAI LAY NHIEM_0001