Bác Sĩ BV Hùng Vương đóng góp quỹ KCB người nghèo BV An Bình