Thông báo lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế

THÔNG BÁO v/v thành phần đoàn, lịch kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2020 và khảo sát hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế tại bệnh viện An Bình. Kính gửi: Các khoa, phòng. Căn cứ công văn số 41/SYT-NVY của Sở Y tế thành phố Hồ

Chuyên mục đăng

KẾ HOẠCH Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2020

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện; Căn cứ Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm

Chuyên mục đăng