THÔNG BÁO CÔNG BỐ KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Căn cứ Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp hồi đồng quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm ngày 19 tháng 07 năm 2023 của hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện An Bình về việc tự đán giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023;

Căn cứ tình hình thực tế tại bệnh viện,

Bệnh viện An Bình thông báo kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viên 6 tháng đầu năm.