Thông báo Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện An Bình (Niêm yết danh sách dự thi – Nội dung ôn tập – Quy chế, nội quy xét tuyển)

Thông báo niêm yết danh sách dự thi và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 – Kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 tại Bệnh viện An Bình

Quy chế xét tuyển viên chức năm 2023

Nội quy xét tuyển viên chức năm 2023

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2023